Szczegóły karty

Numer karty 23/2014
Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice – Zadanie nr 9.1.1 – odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Boguchwałowice ul. Szczęśniaka – w zakresie pasa drogowego drogi krajowej DK 78; na działce o nr: 514 obręb
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice – Zadanie nr 9.1.1 – odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Boguchwałowice ul. Szczęśniaka – w zakresie pasa drogowego drogi krajowej DK 78; na działce o nr: 514 obręb Boguchwałowice; w ramach zadania inwestycyjnego: Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa
Obszar

Gmina: Ożarowice

Powiat: Tarnogórski

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXV.7840.1.51.2014
Dokument wytworzył -
Data dokumentu 2014-05-29
Dokument zatwierdził Gmina Ożarowice
Data zatwierdzenia dokumentu 2014-05-29
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 2014-05-29
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć