Szczegóły karty

Numer karty 1/2014
Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarowice – Zadanie nr 5.4.1 – obszar pasa drogowego drogi krajowej DK 78 – odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej od pkt. 5.4T21B do 5.4T26, na działce o nr 1/3 – obręb Celiny; w ramach zadania inwesty
Zakres przedmiotowy dokumentu - budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej
Obszar

Gmina: Ożarowice

Powiat: Tarnogórski

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXV.7840.1.4.2014
Dokument wytworzył Gmina Ożarowice
Data dokumentu 2014-01-16
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 0000-00-00
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 0000-00-00
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć