Szczegóły karty

Numer karty 70/2013
Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Odbudowa jazu na cieku Lublinica w km 18+100
Zakres przedmiotowy dokumentu - rozbiórka zniszczonego betonowego jazu; - budowa żelbetowego jazu o parametrach: klasa budowli IV; światło całkowite – 2 x 2,30 m; wysokość piętrzenia - 2,20 m ; - ubezpieczenie skarp i dna cieku Lublińca
Obszar

Gmina: Lubliniec

Powiat: -

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXV.7840.1.48.2013
Dokument wytworzył Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie danych osobowych
Data dokumentu 2013-12-31
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 0000-00-00
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 0000-00-00
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć