Szczegóły karty

Numer karty 20/2013
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Likwidacja zagrożenia wodnego w dolinie potoku Gierałtowickiego w Gierałtowicach
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa: ─ zbiornika wyrównawczego wraz z przepompownią, ─ rurociągu tłocznego o długości 1 530 m i Ø 710 mm z rur PE, od studni amortyzacyjnej /w km 0+317/ do zbiornika wyrównawczego; ─ grobli przejazdowej z przepustem w km 2+059 o Ø 1400 mm i długości 23 m; ─ przepustu w km 0+307 /oś drogi gruntowej/ o Ø 1500 mm i długości 8 m
Obszar

Gmina: Gierałtowice

Powiat: -

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXIVa.7840.1.7.2013
Dokument wytworzył Wojewoda Śląski
Data dokumentu 2013-04-05
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 0000-00-00
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 0000-00-00
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć