Proste wyszukiwanie
Zaawansowane wyszukiwanie
Spis kart
Numer Nazwa Zakres przedmiotu dokumentu Znak Akcje
20/2013 inne Budowa: ─ zbiornika wyrównawczego wraz z przepompownią, ─ rurociągu tłocznego o długości 1 530 m i Ø 710 mm z rur PE, od studni amortyzacyjnej /w km 0+317/ do zbiornika wyrównawczego; ─ grobli przejazdowej z przepustem w km 2+059 o Ø 1400 mm i długości 23 m; ─ przepustu w km 0+307 /oś drogi gruntowej/ o Ø 1500 mm i długości 8 m IFXIVa.7840.1.7.2013
70/2013 inne - rozbiórka zniszczonego betonowego jazu; - budowa żelbetowego jazu o parametrach: klasa budowli IV; światło całkowite – 2 x 2,30 m; wysokość piętrzenia - 2,20 m ; - ubezpieczenie skarp i dna cieku Lublińca IFXV.7840.1.48.2013
4/2014 inne - rozbiórka zniszczonego betonowego jazu; - budowa żelbetowego jazu o parametrach: klasa budowli IV; światło całkowite – 2 x 2,30 m; wysokość piętrzenia - 2,20 m ; - ubezpieczenie skarp i dna cieku Lublińca IFXV.7840.1.48.2013
52/2013 inne  przebudowa torów z odwodnieniem podtorza;  przebudowy przejazdów kolejowych;  przebudowy obiektów inżynierskich (przepustów kolejowych);  przebudowy pozostałych elementów infrastruktury: sieci trakcyjnej, sieci i urządzeń srk, sieci teletechnicznej i energetycznej, sieci wodociągowej;  budowy ekranów akustycznych;  rozbiórki budynków: posterunków przejazdowych, kontener na agregat  budowa/posadowienie kontenerów nastawni bezobsługowej IFXIVa.7840.7.11.2013
7/2013 inne  przebudowa torów z odwodnieniem podtorza;  przebudowy przejazdów kolejowych;  przebudowy obiektów inżynierskich (przepustów kolejowych);  przebudowy pozostałych elementów infrastruktury: sieci trakcyjnej, sieci i urządzeń srk, sieci teletechnicznej i energetycznej, sieci wodociągowej;  budowy ekranów akustycznych;  rozbiórki budynków: posterunków przejazdowych, kontener na agregat  budowa/posadowienie kontenerów nastawni bezobsługowej IFXIVa.7840.7.11.2013
46/2013 inne - likwidacja nabrzeża betonowego o długości 105 m; - budowa grobli z narzutu kamiennego o długości 108 m, szerokości 0,9 m; - remont betonowych zejść do wody; - budowa muru oporowego; - naprawa murków nabrzeża; - budowa pomostów (I÷IV); IFXV.7840.1.7.2013
34/2013 inne - likwidacja nabrzeża betonowego o długości 105 m; - budowa grobli z narzutu kamiennego o długości 108 m, szerokości 0,9 m; - remont betonowych zejść do wody; - budowa muru oporowego; - naprawa murków nabrzeża; - budowa pomostów (I÷IV); IFXV.7840.1.7.2013
47/2013 inne Budowa - progów – 2 szt.; - gurtów drewnianych – 4 szt.; - ubezpieczeń skarp koryta cieku : - typu A: opaska faszynowa - długości 118 mb; - typu B: oskałowanie - długości 315 mb; - typu C: gabiony - długości 405 mb; - typu D: kiszka faszynowa w stopie skarpy - długości 193 mb; - typu E: narzut kamienny w dnie - długości 12 mb; - typu F: gabiony powyżej progu wodnego – długości 4 mb; - ubezpieczenia istniejącego przejazdu w bród; - ubezpieczenia istniejących dopływów IFXV.7840.1.11.2013
71/2013 inne Budowa - progów – 2 szt.; - gurtów drewnianych – 4 szt.; - ubezpieczeń skarp koryta cieku : - typu A: opaska faszynowa - długości 118 mb; - typu B: oskałowanie - długości 315 mb; - typu C: gabiony - długości 405 mb; - typu D: kiszka faszynowa w stopie skarpy - długości 193 mb; - typu E: narzut kamienny w dnie - długości 12 mb; - typu F: gabiony powyżej progu wodnego – długości 4 mb; - ubezpieczenia istniejącego przejazdu w bród; - ubezpieczenia istniejących dopływów IFXV.7840.1.11.2013
35/2013 inne Budowa: - stopni (bystrzy) – 13 szt.; - ubezpieczeń skarp koryta cieku: - typu A: brzegosłon faszynowy - długości 694 mb; - typu B: narzut kamienny (oskałowanie) - długości 640 mb; - typu C: materac siatkowo-kamienny - długości 467 mb; - typu D: żłobu betonowego - długości 196 mb; - muru oporowego - długości 35 mb; - ubezpieczenia istniejącego przejazdu w bród; - ubezpieczenia istniejących dopływów; - ubezpieczenia dna i skarp cieku w rejonie mostu drogowego (droga gminna Bielsko- Biała – Cieszyn) IFXV.7840.1.8.2013
45/2013 inne Budowa: - stopni (bystrzy) – 13 szt.; - ubezpieczeń skarp koryta cieku: - typu A: brzegosłon faszynowy - długości 694 mb; - typu B: narzut kamienny (oskałowanie) - długości 640 mb; - typu C: materac siatkowo-kamienny - długości 467 mb; - typu D: żłobu betonowego - długości 196 mb; - muru oporowego - długości 35 mb; - ubezpieczenia istniejącego przejazdu w bród; - ubezpieczenia istniejących dopływów; - ubezpieczenia dna i skarp cieku w rejonie mostu drogowego (droga gminna Bielsko- Biała – Cieszyn) IFXV.7840.1.8.2013
41/2013 inne Przebudowa istniejącego jazu stałego ( na działce nr 17); - przebudowa upustu płuczącego wraz z zainstalowaniem dwóch zasuw z napędem elektrycznym i ręcznym; - przebudowa południowej ściany dawnego ujęcia wody; - budowa przepławki; - budowa bloku małej elektrowni wodnej z systemem ujęcia i odprowadzenia wody; - budowa przykrycia bloku elektrowni, stanowiącego osłonę urządzeń turbozespołu i instalacji rejstrujących, sygnalizujących i miejscem pracy obsługi sterowni komputerowej; - budowa pomostów komunikacji wewnętrznej; - budowa drogi dojazdowej od ulicy Krakowskiej i placu manewrowego MEW; IFXV.7840.1.5.2013
31/2013 inne Przebudowa istniejącego jazu stałego ( na działce nr 17); - przebudowa upustu płuczącego wraz z zainstalowaniem dwóch zasuw z napędem elektrycznym i ręcznym; - przebudowa południowej ściany dawnego ujęcia wody; - budowa przepławki; - budowa bloku małej elektrowni wodnej z systemem ujęcia i odprowadzenia wody; - budowa przykrycia bloku elektrowni, stanowiącego osłonę urządzeń turbozespołu i instalacji rejstrujących, sygnalizujących i miejscem pracy obsługi sterowni komputerowej; - budowa pomostów komunikacji wewnętrznej; - budowa drogi dojazdowej od ulicy Krakowskiej i placu manewrowego MEW; IFXV.7840.1.5.2013
27/2013 inne Budowa : - ciągu pieszo-rowerowego po koronie lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty wraz z podwyższeniem i poszerzeniem wału; - konstrukcji oporowej długości 16,0 m (w rejonie istniejących zabudowań) od strony odpowietrznej w km wału 0+276 ÷ 0+292; - rampy zjazdowej drogowej na tereny zalewowe; - rampy zjazdowej pieszo-rowerowej pod obiektem mostowym nad rzeką IFXV.7840.1.3.2013
39/2013 inne Budowa : - ciągu pieszo-rowerowego po koronie lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty wraz z podwyższeniem i poszerzeniem wału; - konstrukcji oporowej długości 16,0 m (w rejonie istniejących zabudowań) od strony odpowietrznej w km wału 0+276 ÷ 0+292; - rampy zjazdowej drogowej na tereny zalewowe; - rampy zjazdowej pieszo-rowerowej pod obiektem mostowym nad rzeką IFXV.7840.1.3.2013