Proste wyszukiwanie
Zaawansowane wyszukiwanie
Spis kart
Numer Nazwa Zakres przedmiotu dokumentu Znak Akcje
5/2014 inne - budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej IFXV.7840.1.4.2014
50/2014 inne ─ przepompowni odwadniającej ; ─ rurociągu tłocznego od przepompowni do rzeki Wisły ─ wylotu rurociągu tłocznego oraz rowu odpływowego ─ zbiornika retencyjnego dwukomorowego ─ ujęcia wody na potoku Bijasowicki w km 2+575 ─ przebudowa (obniżenie) przepustów w km: 2+245, 2+324, 2+671 i 1+107; ─ regulacja koryta potoku Bijasowicki na długości 2607 m poprzez zmianę parametrów technicznych (profilowanie dna oraz koryta cieku) ─ przebudowa urządzeń wodnych (rowu A, B, C, D) IFXV.7840.1. 86.2014
61/2014 inne ─ przepompowni odwadniającej ; ─ rurociągu tłocznego od przepompowni do rzeki Wisły ─ wylotu rurociągu tłocznego oraz rowu odpływowego ─ zbiornika retencyjnego dwukomorowego ─ ujęcia wody na potoku Bijasowicki w km 2+575 ─ przebudowa (obniżenie) przepustów w km: 2+245, 2+324, 2+671 i 1+107; ─ regulacja koryta potoku Bijasowicki na długości 2607 m poprzez zmianę parametrów technicznych (profilowanie dna oraz koryta cieku) ─ przebudowa urządzeń wodnych (rowu A, B, C, D) IFXV.7840.1. 86.2014
35/2014 inne Przebudowa rurociągu wody dołowej IFXV.7840.15.13.2014
45/2014 inne Przebudowa rurociągu wody dołowej IFXV.7840.15.13.2014
54/2014 inne ─ progu stałego w km 298+138 ─ ujęcia wody na rzece Pilica w km 298+148 IFXV.7840.1.98.2014
62/2014 inne ─ progu stałego w km 298+138 ─ ujęcia wody na rzece Pilica w km 298+148 IFXV.7840.1. 98.2014
59/2014 inne Budowa kanalizacji dla gminy Ożarowice – Zadanie nr 1.3. 1 – obszar pasa drogowego drogi krajowej DK 78, na działce o nr 211,287/10 obręb Tąpkowice, ul. Zwycięstwa w Ożarowicach; w ramach zadania inwestycyjnego: Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa IFXV.7840.1.109.2014
63/2014 inne Budowa kanalizacji dla gminy Ożarowice – Zadanie nr 1.3. 1 – obszar pasa drogowego drogi krajowej DK 78, na działce o nr 211,287/10 obręb Tąpkowice, ul. Zwycięstwa w Ożarowicach; w ramach zadania inwestycyjnego: Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa IFXV.7840.1.109.2014
65/2014 inne - przebudowy przepustu wałowego IFXV.7840.1.124.2014
37/2014 inne • rozbiórkę istniejącego mostu nad rzeką Drama w ciągu DK 94 wm. Karchowice wraz z budową nowego obiektu, • budowę i rozbiórkę mostu tymczasowego na czas prowadzenia robót związanych z przebudową mostu nad rzeką Drama w ciągu DK-94 w m. Karchowice, • przebudowę drogi krajowej nr 94 od km 248 + 014,64 do 248 + 150,36, wynikającą z przebudowy mostu nad rzeką Drama, • budowę i rozbiórkę tymczasowej drogi na czas prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową mostu, • przebudowę urządzeń elektroenergetycznych napowietrznych, • przebudowę wodociągów, • przebudowę gazociągu, • zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych, • budowę kanału technologicznego, • budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz studzienkami, IFXV.7840.3.43.2014
38/2014 inne Zmiana wprowadzeń (przebudowa podejść) linii 110 kV i 220 kV należących do PSE S. A. do stacji 220/110 kV na działkach ewidencyjnych: 311/12, 307/12, 332/12, 750/173, 751/173, obręb 26 Łaziska Górne w m. Łaziska Górne ul. Wyzwolenia. IFXV.7840.3.55.2014
46/2014 inne • rozdzielni napowietrznej 400 kV w układzie półtorawyłącznikowym (3/2W), wraz z połączeniem do rozdzielni 220 kV GIS; • budynku technologicznego związanego z obsługą techniczną rozdzielni 400 kV wraz z wszelkimi instalacjami; • budynku pompowni wody ppoż. wraz ze zbiornikami ppoż. wraz z wszelkimi instalacjami; • budynku kontenerowego agregatu prądotwórczego wraz z wszelkimi instalacjami; • linii kablowych 220 kV łączących autotransformatory AT1 i AT2 z rozdzielnia 220 kV GIS, • linii kablowej 20 kV dla potrzeb własnych; • dwóch stanowisk napowietrznych autotransformatorów 400/220 kV wraz połączeniami 15 kV z trzecich uzwojeń do potrzeb własnych, wraz z instalacjami odwodnienia, odolejenia i instalacją zraszaczową gaszenia pożaru oraz kotwami do przeciągania autotransformatorów; • urządzenia budowlanego kontenerowego do celów ppoż.; • dróg wewnętrznych nr 1 i nr 2 wraz z rowami przydrożnymi bezodpływowymi, chłonnymi; • instalacji wodociągowej zew.; • przewodu kanalizacji sanitarnej ze studniami tworzywowymi wraz z budową zbiornika szczelnego, bezodpływowego na nieczystości ciekłe o poj. do 10 m³, • kanałów kablowych, również tych łączących obie rozdzielnie wraz z drenażem; • przewodu kanalizacji deszczowej ze studniami dla odwodnienia terenu rozdzielni 400 kV; • dwóch zbiorników retencyjno-chłonnych; • uziomu kratowego stacyjnego i ochrony odgromowej; • dróg wewnętrznych z placem manewrowym ppoż., dwóch miejsc parkingowych, z wpustami drogowymi, przepustami drogowymi „PD” oraz „2PD”, a także PDo i PD1 dla kanałów kablowych oraz przepustami drogowymi poszczególnych kabli oraz budowęie chodników i opasek chodnikowych, a także oświetlenia zew. z instalacją elektryczną zasilającą, oraz instalacji SOT; • ogrodzenia wewnętrznego oraz zewnętrznego, a także bram wewnętrznych (z furtkami) i zewnętrznych; • makro i mikroniwelacji, z budową skarp i odwodnienia terenu, docelowe ukształtowania terenu wraz z zazielenieniem; • obiektów tymczasowych:  drogi tymczasowej wraz ze zjazdami tymczasowymi i tymczasowym placem manewrowym do czasu oddania do użytkowania fragmentu ul. Leńskiego w nowym śladzie, celem zapewnienia objazdu;  ogrodzenia zew. do czasu oddania do użytkowania ogrodzenia zew. na terenie objętym zmianą "STUDIUM" i "MPZP"; oraz rozbiórce elementów kolidujących z inwestycją (fragmentu ogrodzenia zew. i wew., fragmentu ul. Leńskiego, fragmentów dróg wewnętrznych, fragmentu oświetlenia zewnętrznego, fragmentów rozdzielni 220 kV GIS oraz kanału kablowego), IFXV.7840.3.51.2014
39/2014 inne Demontaż i budowa jednotorowej linii 110 kV Łaziska tor 3, w m. Łaziska Górne ul. Wyzwolenia IFXV.7840.3.41.2014
16/2014 inne  budowa sieci elektoenergetycznej IFXV.7840.7.16.2014