Proste wyszukiwanie
Zaawansowane wyszukiwanie
Spis kart
Numer Nazwa Zakres przedmiotu dokumentu Znak Akcje
IFXV.7840.3.41.2016 inne Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Wielowieś, Etap XIX - drogi dojazdowe i place montażowe na działkach nr 13/1, 20/2 obręb Kieleczka, na działkach nr 73, 103/69, 145/1, 77, 12, 163/91, 112/1 obręb Radonia, na działkach nr 233, 240, 281 obręb Sieroty, na działkach nr 132/39, 165143, 263/86, 258/86, 216/92, 9 obręb Świbie, na działkach nr 60/44, 76/48, 67/18, 77/48, 90, 104, 2, 94, 90, 1, 86, 345/195, 192, 178, 177, 163, 162, 143, 142, 176, 445/141 obręb Wielowieś, na działkach nr 1/5, 3, 20 obręb Wiśnicze - w gminie Wielowieś, oraz na działce nr 99 obręb Wojska w gminie Tworóg, w związku z zamiarem dokonania, zgodnie z art.36a ustawy Prawo budowlane (tekst jedn Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego obejmującym: 1. zmiany układu projektowanych dróg dojazdowych i placów montażowych (w skutek przesunięcia elektrowni wiatrowych EW1, EW5, EW8 stanowiących odrębne etapy zamierzenia budowlanego, dla których uzyskano stosowne decyzje zmieniające decyzje o pozwoleniach na budowę), tj.:  zmiany lokalizacji (odbicie lustrzane) placu montażowego zlokalizowanego przy drodze dojazdowej G1-EW1 na działkach nr 13/1 i 14/1 k.m. 3 obręb Kieleczka,  skrócenia drogi dojazdowej D2-EW5 oraz zmiana kształtu zlokalizowanego przy tej drodze placu montażowego na działkach nr 60/44 i 76/48 k.m. 4 obręb Wielowieś,  wydłużenia drogi dojazdowej P7-EW8 oraz przesunięcie zlokalizowanego przy tej drodze placu montażowego na działce nr 2 k.m. 3 obręb Wielowieś,  zmiany warunków decyzji o pozwoleniu na budowę (zmiana adresu inwestycji) – do adresu inwestycji dodaje się działkę nr 14/1, k.m. 3, obręb Kieleczka; 2. usunięcia z przedmiotowego zamierzenia budowlanego etapów:  ETAP XV – Elektrownia wiatrowa EW15,  ETAP XV – Elektrownia wiatrowa EW16,  ETAP XV – Elektrownia wiatrowa EW17, gmina Wielowieś, jednostka ewidencyjna 240508_2, działki ewidencyjne nr: 13/1, 14/1 obręb ewidencyjny 0006 Kieleczka, 60/44, 76/48, 2 obręb ewidencyjny 0011 Wielowieś. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Wielowieś, Etap XIX - drogi dojazdowe i place montażowe na działkach nr 13/1, 20/2 obręb Kieleczka, na działkach nr 73, 103/69, 145/1, 77, 12, 163/91, 112/1 obręb Radonia, na działkach nr 233, 240, 281 obręb Sieroty, na działkach nr 132/39, 165143, 263/86, 258/86, 216/92, 9 obręb Świbie, na działkach nr 60/44, 76/48, 67/18, 77/48, 90, 104, 2, 94, 90, 1, 86, 345/195, 192, 178, 177, 163, 162, 143, 142, 176, 445/141 obręb Wielowieś, na działkach nr 1/5, 3, 20 obręb Wiśnicze - w gminie Wielowieś, oraz na działce nr 99 obręb Wojska w gminie Tworóg, w związku z zamiarem dokonania, zgodnie z art.36a ustawy Prawo budowlane (tekst jedn Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego obejmującym: 1. zmiany układu projektowanych dróg dojazdowych i placów montażowych (w skutek przesunięcia elektrowni wiatrowych EW1, EW5, EW8 stanowiących odrębne etapy zamierzenia budowlanego, dla których uzyskano stosowne decyzje zmieniające decyzje o pozwoleniach na budowę), tj.:  zmiany lokalizacji (odbicie lustrzane) placu montażowego zlokalizowanego przy drodze dojazdowej G1-EW1 na działkach nr 13/1 i 14/1 k.m. 3 obręb Kieleczka,  skrócenia drogi dojazdowej D2-EW5 oraz zmiana kształtu zlokalizowanego przy tej drodze placu montażowego na działkach nr 60/44 i 76/48 k.m. 4 obręb Wielowieś,  wydłużenia drogi dojazdowej P7-EW8 oraz przesunięcie zlokalizowanego przy tej drodze placu montażowego na działce nr 2 k.m. 3 obręb Wielowieś,  zmiany warunków decyzji o pozwoleniu na budowę (zmiana adresu inwestycji) – do adresu inwestycji dodaje się działkę nr 14/1, k.m. 3, obręb Kieleczka; 2. usunięcia z przedmiotowego zamierzenia budowlanego etapów:  ETAP XV – Elektrownia wiatrowa EW15,  ETAP XV – Elektrownia wiatrowa EW16,  ETAP XV – Elektrownia wiatrowa EW17, gmina Wielowieś, jednostka ewidencyjna 240508_2, działki ewidencyjne nr: 13/1, 14/1 obręb ewidencyjny 0006 Kieleczka, 60/44, 76/48, 2 obręb ewidencyjny 0011 Wielowieś. IFXV.7840.3.41.2016
IFXV.7840.3.40.2016 inne zatwierdzenie projekt budowlany pn.: „Projekt budowlany zamienny - zespół elektrowni wiatrowych Wielowieś sieć elektroenergetyczna SN 30 kV wraz z optotelekomunikacją”, gmina Wielowieś, jednostka ewidencyjna 240508_2, działki ewidencyjne nr: 13/1, 14/1 obręb ewidencyjny 0006 Kieleczka, 60/44, 2, 89, 90 obręb ewidencyjny 0011 Wielowieś, nr 281, 233, 240 obręb ewidencyjny 0009 Sieroty, stanowiący projekt zamienny do projektu budowlanego, zatwierdzonego decyzją Starosty Gliwickiego nr 105/14 z 11 lutego 2014 r. Zakres zmian: 1. zmiana lokalizacji projektowanej sieci uzbrojenia terenu (na skutek przesunięcia elektrowni wiatrowych EW1, EW5, EW8 oraz z powodu usunięcia z przedmiotowego zamierzenia budowlanego elektrowni wiatrowych EW15, EW16, EW17), tj.: - doprojektowanie odcinka sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z optotelekomunikacją dla elektrowni EW1 (na odcinku eSN1  eSN2, o łącznej długości 30,47m) położonego w działce nr 13/1 oraz 14/1, karta mapy nr 3, obręb geodezyjny Kieleczka; - doprojektowanie odcinka sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z optotelekomunikacją dla elektrowni EW5 (na odcinku eSN3  eSN4 o łącznej długości 15,00 m) położonego w działce nr 60/44, karta mapy nr 4, obręb geodezyjny Wielowieś, oraz likwidacja odcinka sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z optotelekomunikacją (na odcinku eSN3  eSN131  eSN130, o łącznej długości 60,57m); - doprojektowanie odcinka sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z optotelekomunikacją dla elektrowni EW8 (na odcinku eSN5  eSN6 o łącznej długości 15,00 m) położonego w działce nr 2, karta mapy nr 3, obręb geodezyjny Wielowieś, oraz likwidacja odcinka sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z optotelekomunikacją (na odcinku eSN48  eSN49, o łącznej długości 15,00m); - likwidacja odcinka sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z optotelekomunikacją dla elektrowni EW15 (na odcinku eSN201  eSN202 o łącznej długości 15,00 m) położonego w działce nr 90 oraz 89, karta mapy nr 5, obręb geodezyjny Wielowieś; - likwidacja odcinka sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z optotelekomunikacją dla elektrowni EW16 (na odcinku eSN186  eSN187  eSN188, o łącznej długości 118,90 m) położonego w działce nr 281 oraz 233, karta mapy nr 2, obręb geodezyjny Sieroty; - likwidacja odcinka sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z optotelekomunikacją dla elektrowni EW17 (na odcinku eSN193  eSN194  eSN195  eSN196  eSN197, o łącznej długości 398,50 m) położonego w działce nr 281 oraz 240, karta mapy nr 2, obręb geodezyjny Sieroty; 2. zmiana obszaru inwestycji poprzez uzupełnienie o działkę nr 14/1 k. 3, obręb geodezyjny Kieleczka (odstąpienie w zakresie projektu zagospodarowania terenu); 3. zmiana obszaru inwestycji poprzez usunięcie działki nr 240 oraz działki nr 233, karta mapy nr 2, obręb geodezyjny Sieroty (odstąpienie w zakresie projektu zagospodarowania terenu); 4. rezygnacji z trzech etapów zamierzenia budowlanego:  ETAP XV – Elektrownia wiatrowa EW15,  ETAP XV – Elektrownia wiatrowa EW16, - ETAP XV – Elektrownia wiatrowa EW17 IFXV.7840.3.40.2016
IFXV.7840.3.41.2016 inne Projekt budowlany zamienny - zespół elektrowni wiatrowych Wielowieś drogi dojazdowe i place montażowe, gmina Wielowieś, jednostka ewidencyjna 240508_2, działki ewidencyjne nr: 13/1, 14/1 obręb ewidencyjny 0006 Kieleczka, 60/44, 76/48, 2 obręb ewidencyjny 0011 Wielowieś, stanowiący projekt zamienny do projektu budowlanego, zatwierdzonego decyzją Starosty Gliwickiego z 4 grudnia 2014 r. nr 1168/14, zmienioną decyzją uzupełniającą z 2 stycznia 2015 r. Zakres zmian: 1. zmiany w układzie projektowanych dróg dojazdowych i placów montażowych (na skutek przesunięcia elektrowni wiatrowych EW1, EW5, EW8 stanowiących odrębne etapy zamierzenia budowlanego, dla których uzyskano stosowne decyzje zmieniające pozwolenia na budowę), tj.: • zmiana lokalizacji (odbicie lustrzane) placu montażowego zlokalizowanego przy drodze dojazdowej G1-EW1 na działkach nr 13/1 i 14/1 k.m. 3 obręb Kieleczka, • skrócenie drogi dojazdowej D2-EW5 oraz zmiana kształtu zlokalizowanego przy tej drodze placu montażowego na działkach nr 60/44 i 76/48 k.m. 4 obręb Wielowieś, • wydłużenie drogi dojazdowej P7-EW8 oraz przesunięcie zlokalizowanego przy tej drodze placu montażowego na działce nr 2 k.m. 3 obręb Wielowieś, • zmiana obszaru inwestycji poprzez uzupełnienie o działkę nr 14/1, k. m. 3, obręb Kieleczka (odstąpienie w zakresie projektu zagospodarowania terenu); 2. rezygnacja z trzech etapów zamierzenia budowlanego:  ETAP XV – Elektrownia wiatrowa EW15,  ETAP XV – Elektrownia wiatrowa EW16,  ETAP XV – Elektrownia wiatrowa EW17. IFXV.7840.3.41.2016
IFXV.7840.3.1.2017 inne Budowa wolnostojącej elektrowni wiatrowej z fundamentem, budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z niezbędnymi urządzeniami energetycznymi dla zadania pn: Budowa elektrowni wiatrowej z pionową osią obrotu, o mocy 1,5 MW (maksymalnej 2,0 MW), wyposażonej w układ przekształtnikowy umożliwiający uzyskanie wysokiej efektywności przetwarzania energii wiatru w energię elektryczną przy niskich prędkościach wiatru, w Miasteczku Śląskim na działce ewidencyjnej nr 102 jedn. ewid. 241302_1 Miasteczko Śląskie, obręb ewidencyjny 0003 Miasteczko Śląskie. IFXV.7840.3.1.2017
IFXV.7840.2.13.2017 inne Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia IFXV.7840.2.13.2017
IFXV.7840.2.13.2017 inne Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia IFXV.7840.2.13.2017
IFXIII.7820.117.2016 inne „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”- Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.117.2016
IFXIII.7820.78.2016 inne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 910 od km 0+058 do km 4+112 w m. Będzin od DK86 do granic miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, droga wojewódzka IFXIII.7820.78.2016
IFXIII.747.17.2016 inne „Zadanie 2 - stacja kolejowa Zebrzydowice” w ramach „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń” polegającej na: budowie, przebudowie i remoncie układu torowego stacji kolejowej Zebrzydowice wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w ciągu linii kolejowej 93 od km 75,900 do km 78,039 (projektowany pikietaż od km 74,200 do kim 76,327) w miejscowowsci Zebrzydowice w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice.” IFXIII.747.17.2016
IFXIII.747.9.2016 inne „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Tworóg – Kędzierzyn” w ramach budowy gazociągu Tworóg – Kędzierzyn – Zdzieszowice – Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – teren powiatu tarnogórskiego” IFXIII.747.9.2016
IFXIII.7820.7.2016 inne „Rozbudowa ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej odcinek od skrzyżowania z ulicą Lwowską do granic miasta.” IFXIII.7820.7.2016
IFXIII.747.8.2016 inne „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Tworóg – Kędzierzyn” w ramach budowy gazociągu Tworóg – Kędzierzyn – Zdzieszowice – Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – teren powiatu tarnogórskiego” IFXIII.747.8.2016
IFXIII.7820.39.2015 inne „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna – ETAP V – km 10+221,00 – km 14+344,10” IFXIII.7820.39.2015
IFXIII.747.9.2016 inne „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Tworóg – Kędzierzyn; w ramach budowy gazociągu Tworóg – Kędzierzyn – Zdzieszowice – Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – teren powiatu gliwickiego” IFXIII.747.9.2016
IFXIII.747.16.2016 inne „Zadanie Nr 1 – stacja kolejowa Czechowice Dziedzice“ w ramach "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń” polegającej na: budowie, przebudowie i remoncie układu torowego stacji kolejowej Czechowice Dziedzice wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w ciągu linii kolejowej 139 od km 43,420 do km 45,550 (oś stacji w km 44,203) oraz linii kolejowej 93 od km 44,950 do km 47,450 (oś stacji w km 46,646) oraz budowie, przebudowie i remoncie zaplecza technicznego na terenie Sekcji Eksploatacji przy ul. Barlickiego 48 w miejscowości Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice”. IFXIII.747.16.2016